Bel ons: +31633004840 Garyp
info@sytsmultiservice.nl

Algemene Voorwaarden

Logo Syts Multi Service

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities
Artikel 2 : Identiteit van de ondernemer
Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 4: Betaling
Artikel 5: Aanbiedingen , offertes en prijs
Artikel 6: Herroepingsrecht
Artikel 7: Wijziging van overeenkomst
Artikel 8: Oplevering en risico overgang
Artikel 9: Levering en uitvoering
Artikel 10: Overmacht
Artikel 11: Overdracht van rechten
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
Artikel 13: Aansprakelijkheid
Artikel 14: Klachtenregeling
Artikel 15: Garanties
Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1: Definities

Opdrachtgever: iedere natuurlijke rechtspersoon die met Syts Multi Service een overeenkomst is aangegaan voor de levering van producten en/of diensten.

Overeenkomst: iedere overeenkomst, zowel schriftelijk als elektronisch die tussen Syts Multi Service  en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.

Producten en diensten: het onderwerp van één of meerdere overeenkomst(en).

Opdrachtbevestiging: een door  Syts Multi Service  verstrekte schriftelijke verklaring dan een overeenkomst is afgesloten met een opdrachtgever.

Artikel 2 : Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Syts Multi Service
Handelend onder de naam/namen:
Syts Multi Service

Vestigingsadres:
Westerein 30
9263 PD Garyp

Telefoonnummer: 06-33004840
Email: info@sytsmultiservice.nl

KvK-nummer: 73593079

Btw-ID: NL001451889B39
 

 

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveren  van diensten of goederen door of namens verkopen.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 Artikel 4: Betaling

 1. De volledige koopsom word altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen word is sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de kopen een bewijs van aanbetaling en reservering.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen.
 3. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten tot dat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen.

Artikel 5: Aanbiedingen , offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in de offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaand uit de koopprijs inclusief verschuldigde BTW en eventueel andere overheidsheffingen.
 5. Syts Multi Service  is gerechtd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich één of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen: Stijging van de kosten van materialen, halffabrikanten en /of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzend- en/of transmissiekosten.
 6. Syts Multi Service kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Met inachtneming van deze voorwaarden zijn overeengekomen prijzen uitsluitend geldend voor betreffende overeenkomst.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
 2. Er bestaan geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een herroepingsrechtsformulier van de verkoper gebruiken.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij de ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en indien redelijk wijze mogelijk in de originele verzendverpakking aan verkopen retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7: Wijziging van overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering  van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien bij het aantreffen van asbest tijdens de werkzaamheden, staakt ondernemer de werkzaamheden. In overleg worden naar het verwijderen van het asbest de werkzaamheden hervat.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst word gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkopen stelt koper hiervan spoedig van op de hoogte.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht de verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 5. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen , geeft koper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 8: Oplevering en risico overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 9: Levering en uitvoering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houd in dat alle kosten voor de koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking word gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegeven aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn.
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeeltes te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te facturen.

Artikel 10: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaand beide partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijk wijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld:  ziekte , oorlog /oorlogsgevaar , burgeroorlog en oproer, molest , sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelingen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven  waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen  het recht de overeenkomst schriftelijk geheel te ontbinden.
 5. In geval de overmacht langer dan 3 maanden voortduurt, heeft verkoper recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief

Artikel 11: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoelt in artikel 3:83, 2de lid, burgerlijk wetboek.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper tot dat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten tot dat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op verzoek inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft de verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd tot dat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag  dat in het desbetreffende geval  door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

Artikel 14: Klachtenregeling

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming , zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond , dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
 3. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@sytsmultiservice.nl

Artikel 15: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoord, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemers is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode is afhankelijk van het product en het overeengekomen garantie periode.
 2. De overeengekomen garantie  geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder toestemming koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 3. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent word verstrekt.


Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend  het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Syts Multi Service is gevestigd/praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Logo Syts Multi Service

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

 [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.